Задачи Института

 • Создание и развитие организационных, экономических и социальных условий для научного сотрудничества в области спелеологии и карстологии и наиболее полного использования научного потенциала ученых, работающих в этой области;
 • Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям спелеологии и карстологии, в частности по проблемам спелеогенеза, гидрогеологии, геоморфологии и геодинамики карста, минералогии и геохимии пещерных отложений, физических свойств пещерной среды и карстовых массивов, реконструкции природных условий прошлых эпох и истории человечества по пещерным «архивам», научным основам охраны окружающей среды, рационального природопользования в карстовых районах и экскурсионной эксплуатации пещер;
 • Развитие и координация междисциплинарных исследований природных пещер и карстовых явлений;
 • Документация пещер и карстовых явлений, научно-методическое обеспечение вопросов учета, охраны и рационального использования пещерных ресурсов;
 • Популяризация научных знаний о пещерах и карстовых процессах и явлениях.

 

Основні завдання та напрями наукової та науково-організаційної діяльності Інституту:

 • Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень і розробок з пріоритетних напрямків спелеології і карстології; зокрема з проблем спелеогенезу, гідрогеології, геоморфології та геодинаміки карсту, мінералогії та геохімії печерних відкладів, фізичних властивостей печерного середовища та карстових масивів, реконструкцій природних умов минулих епох та історії людства за печерними "архівами", наукових основ збереження і поліпшення довкілля карстових територій та екскурсійної експлуатації печер, з інших перспективних напрямків;
 • Розвиток міждисциплінарних досліджень печер та карсту;
 • Створення та розвиток організаційних, економічних та соціальних умов для наукової співпраці у галузі спелеології та карстології та найповнішого використання наукового потенціалу вчених, що працюють у цій галузі;
 • Розвиток міжнародного наукового співробітництва у галузі спелеології та карстології;
  Залучення, через механізми міжнародного співробітництва, провідних світових вчених та сучасних лабораторно-експериментальних засобів до вивчення печер і карстових явищ в Автономній республіці Крим та інших регіонах України;
 • Участь у вирішенні нагальних проблем охорони природи та природокористування Автономної республіки Крим та інших регіонів розвитку карсту та печер в Україні; обґрунтування та впровадження наукових підходів до природокористування в карстових регіонах, що враховують їх карстову специфіку;
 • Науково-методичне забезпечення питань обліку, охорони та раціонального використання печерних ресурсів України;
 • Участь у підготовці та вихованні наукових кадрів, сприяння у виконанні досліджень у галузі спелеології та карстології молодими вченими, аспірантами та докторантами, в тому числі тими, що працюють у інших наукових установах системи освіти та Національної Академії наук;
 • Здійснення зв'язку наукових досліджень з учбово-виховною роботою на географічному факультеті ТНУ, географічних та геологічних факультетів інших вузів, на основі широкого залучення викладачів, студентів і аспірантів до науково-дослідної роботи та залучення наукових співробітників Інституту до учбово-виховного процесу та використання в ньому результатів новітніх досліджень;
 • Популяризація наукових знань про печери та карстові явища серед широкого загалу.

База Библиокарст